Beyond the Mask (2015) หน้ากากแห่งแค้น

BEYOND THE MASK (2015) หน้ากากแห่งแค้น

Beyond the Mask (2015) หน้ากากแห่งแค้น
ช่วงของสงครามการปฏิวัติ นักฆ่าที่วางมือแล้วใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเพื่อเป็นการไถ่บาปที่เคยปลิดชีวิตคนมามากมาย จำใจต้องออกมาเพื่อร่วมเป็นผู้ที่จะต่อสู้ในเส้นทางประกาศอิสรภาพของประเทศ

ขอหนัง + แจ้งหนังเสีย