Escape from New York (1981) แหกนรกนิวยอร์ค

Escape from New York แหกนรกนิวยอร์คEscape from New York แหกนรกนิวยอร์คEscape from New York แหกนรกนิวยอร์คEscape from New York แหกนรกนิวยอร์คEscape from New York แหกนรกนิวยอร์คEscape from New York แหกนรกนิวยอร์คEscape from New York แหกนรกนิวยอร์คEscape from New York แหกนรกนิวยอร์คEscape from New York แหกนรกนิวยอร์คEscape from New York แหกนรกนิวยอร์ค
7.2

Escape from New York (1981) แหกนรกนิวยอร์ค
ปี ค.ศ.1997 มหานครนิวยอร์กคือคุกขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ที่นั่นมีอาชกรทุกประเภทอยู่ 3 ล้านคน ทุกคนมีสิทธิ์เข้าไปอยู่ แต่ไม่มีสิทธิ์ออกมา ภารกิจที่ยอดอาชญรได้รับมอบหมายก็คือไปช่วยประธานาธิ บดี สหรัฐอเมริกา ที่ถูกจับเป็นตัวประกันอยู่ในกำมือนักโทษที่หฤโหดที่ สุดในเรือนจำออกมาให้ได้ …..

ขอหนัง + แจ้งหนังเสีย